Πληροφορίες: 2103482333, Ιατρείο Επιφ/κής: 2103482420, Γραφείο Διαχείρισης Ασθενών: 2103482477.

Main menu

Νοσηλεία Αστυνομικών - Υποχρεώσεις ενημέρωσης της Υπηρεσίας.

1. Είναι γνωστό στο αστυνομικό προσωπικό ότι τα ζητήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 584/1985 (Α-204) «Οργάνωση 
και λειτουργία Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας», όπως ισχύει. Η 
υποχρέωση των ασθενών και κατ’ επέκταση των νοσηλευομένων αστυνομικών να 
ενημερώνουν την Υπηρεσία τους για την ασθένειά τους ή την επικείμενη νοσηλεία 
τους, προκύπτει ευθέως από τις διατάξεις των άρθρων 35 - 41 του ως άνω π.δ/τος, 
στις οποίες, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και οι αρμοδιότητες των Διοικητών των 
Υπηρεσιών, αναφορικά με τη νοσοκομειακή περίθαλψη του προσωπικού τους.
 2. Επιπρόσθετα, με τις διατάξεις του άρθρου 19 «Ασθένεια αδειούχων» του 
π.δ. 27/1986 (Α΄-11), επεκτείνεται η ως άνω υποχρέωση ενημέρωσης της Υπηρεσίας 
και στις περιπτώσεις εκείνες που το αστυνομικό προσωπικό διανύει οποιαδήποτε 
άδεια, από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 του προαναφερόμενου π.δ/τος και 
ασθενήσει ή έχει ανάγκη νοσοκομειακής περίθαλψης.
 3. Παρά ταύτα, όμως, έχει παρατηρηθεί ότι σημαντικός αριθμός αστυνομικών, 
κυρίως κατά τις ημέρες που δεν έχει διατεθεί για εκτέλεση υπηρεσίας, εισάγεται  
έκτακτα σε νοσηλευτικά ιδρύματα για νοσηλεία, θεραπεία, αποκατάσταση ή 
χειρουργική επέμβαση, παραλείποντας να αναφέρουν τούτο εγκαίρως στην Υπηρεσία 
τους, αν και μπορούν να το πράξουν στις περιπτώσεις που το επιτρέπει η κατάσταση 
της υγείας τους, με αποτέλεσμα αφενός να δημιουργείται ανωμαλία κατά την 
εκτέλεση ή τον προγραμματισμό της υπηρεσίας, αφετέρου να μην ενημερώνονται 
εγκαίρως τα κεντρικά ή τα περιφερειακά Ιατρεία, όπου αυτά υπάρχουν, προκειμένου 
να προβούν στις προβλεπόμενες, από τον Υγειονομικό Κανονισμό και τις διαταγές 
της Υπηρεσίας, ενέργειες.
 4. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να μην παρατηρηθεί στο μέλλον το 
φαινόμενο αυτό, αλλά και για να αποτραπούν οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί, 
παρακαλούμε όπως η παρούσα, με ευθύνη των Διοικητών και Προϊσταμένων Υπηρεσιών:
α) Αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς ενημέρωσης του προσωπικού τους, συνδυαστικά 
με την υπενθύμιση των προαναφερόμενων διατάξεων, κατά την πρώτη τακτική ή 
έκτακτη συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
διατάξεις τους άρθρου 56 του π.δ. 141/1991,
β) Κοινοποιηθεί ενυπογράφως στο προσωπικό των Υπηρεσιών τους και αντίγραφο του 
αποδεικτικού να τηρηθεί στο αρχείο της Υπηρεσίας και
γ)   Αναρτηθεί στον πίνακα διαρκούς ενημέρωσης.
     5. Παρέπεται να λεχθεί ότι η παραβίαση της εν λόγω υποχρέωσης από το 
προσωπικό, που αντικειμενικά και χωρίς κίνδυνο για την υγεία του, μπορεί να 
προβεί στην έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας του, αποτρέποντας έτσι τη δημιουργία 
σοβαρών υπηρεσιακών προβλημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την εύρυθμη λειτουργία 
της Υπηρεσίας, θεμελιώνει την αντικειμενική υπόσταση πειθαρχικού παραπτώματος, 
που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 13 παρ. 1, περίπτ. κα΄, του π.δ. 
120/208(Α-182), σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 35-41 
του π.δ. 584/1985 και άρθρου 19 του π.δ. 27/1986.
- Εξυπακούεται ότι σε όλως έκτακτες και επείγουσες περιπτώσεις προβλημάτων 
υγείας, που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση με εισαγωγή σε νοσηλευτικό ίδρυμα ( π.χ. 
καρδιακό επεισόδιο, τροχαίο ατύχημα) η ενημέρωση της Υπηρεσίας θα 
πραγματοποιείται από συγγενικό πρόσωπο και εφόσον αυτό δεν είναι δυνατό, από τον 
ίδιο όταν τούτο καταστεί εφικτό.
επιστροφή στην κορυφή