ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Συσταση γραφείου Υποδοχής-διαχείρισης ασθενών
Το γραφείο στεγάζεται σε χώρο διακριτό , στην είσοδο του κεντρικού Ιατρείου,  πλησίον του ιατρείου Επιφυλακής  και λειτουργεί τις εργάσιμες ημέρες κατά το τακτικό πρωινό ωράριο. Πέραν του τακτικού ωραρίου η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται από τον εκάστοτε  υπαξιωματικό υπηρεσίας. Στελεχώνεται από (2) τουλάχιστον διοικητικούς υπαλλήλους οι  οποίοι  έχουν την κατάλληλη εμπειρία , γνωρίζουν καλά τις υπηρεσίες που θα πρέπει να δοθούν στους διερχόμενους ασθενείς  και τη λειτουργία  του ιατρείου  και διαθέτουν την κατάλληλη εκπαίδευση και οργάνωση  να προσφέρουν  το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στους ασθενείς.

Οι  βασικές Αρμοδιότητες – λειτουργίες  του  είναι :
Η άμεση και σωστή ενημέρωση και πληροφόρησή των διερχόμενων ασθενών για θέματα που αφορούν στην εξυπηρέτησή τους από τις υπηρεσίες του Κεντρικού Ιατρείου.
-Να Φροντίζει  για την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών στο χώρο του Ιατρείου.  
-Να ρυθμίζει την σειρά εξέτασης  των ασθενών  και να  προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προσυνεννόηση.

Περιγραφή του τρόπου λειτουργίας  του γραφείου Υποδοχής-διαχείρισης ασθενών
Κατά την είσοδό του στο χώρο των ιατρείων ο ασθενής οφείλει πρωτίστος  να μεταβεί στο   ανωτέρω γραφείο προκείμενου να  καταστεί εφικτή η εξέταση του. Αφού δηλώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους τα στοιχεία του (επώνυμο – όνομα ) και επιδείξει την ταυτότητα του (εφόσον τούτο κριθεί επιβεβλημένο από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό) καθώς και την ειδικότητα του ιατρού που επιθυμεί να εξεταστεί εφοδιάζεται με εισιτήριο εξέτασης που θα αναγράφει την ειδικότητα - στοιχεία  του εξετάζοντος ιατρού και την σειρά εξέτασης του και την ημερομηνία εξέτασης.Το εισιτήριο εκδίδεται ηλεκτονικά  , σφραγίζεται και υπογράφεται δε από τον αρμόδιο υπάλληλο.

Το ιατρικό προσωπικό του Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών  εξετάζει και περιθάλπει, το συντομότερο δυνατό και κατά το μέγιστο βαθμό των δυνατοτήτων του,  τους ασθενείς που προσέρχονται σε αυτό.
 Οι Ιατροί δέχονται καθημερινά συγκεκριμένο αριθμό ασθενών (που δεν δύναται να υπερβαίνει τους 25), ο οποίος προκύπτει κατόπιν συνεννόησης του εκάστοτε Ιατρού με το Διευθυντή του Κεντρικού Ιατρείου, ανάλογα με την ειδικότητα και τη φύση των περιστατικών, τις καθημερινές υπηρεσιακές ανάγκες και πάντα σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τους κανόνες που ορίζονται από την Ιατρική Επιστήμη, για την ορθή και πλήρη αντιμετώπιση κάθε ιατρικού περιστατικού.
       Σε κάθε περίπτωση, ο ασθενής για καθ’ έκαστο Ιατρικό Τμήμα κι εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο οριζόμενος κάθε φορά αριθμός ασθενών  θα λαμβάνει εισιτήριο από το Γραφείο Υποδοχής και Διαχείρισης Ασθενών, το αργότερο 30 λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας αυτού.
      Από το ανωτέρω ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ τα επείγοντα περιστατικά, εφόσον κριθούν και αξιολογηθούν ως τέτοια, είτε από τον Ιατρό Ειδικότητας, είτε από τον Ιατρό Υποδοχής, και τα οποία θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα και κατά το δυνατόν.
      Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούνται οι ασθενείς για την έγκαιρη προσέλευσή τους στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους δε, πριν την προσέλευσή τους να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το Γραφείο Υποδοχής και Διαχείρισης Ασθενών (210-3482477) είτε να ενημερώνονται μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου (www.kiath.gr)


- Το γραφείο Υποδοχής-διαχείρισης ασθενών  δύναται να συμβουλεύεται  και να  συνεργάζεται με το Ιατρείο Επιφυλακής  το οποιό στεγάζεται επίσης στο ισόγειο χώρο  του ιατρείου εφόσον τούτο είναι απαραίτητο προκειμένου να  παραπεμφθεί ο   ασθενής στην κατάλληλη ειδικότητα ιατρού.
- Σε περίπτωση κατεπείγοντος ιατρικού περιστατικού που χρήζει άμεσης ιατρικής εξέτασης το γραφείο  Υποδοχής- διαχείρισης ασθενών κατευθύνει τον ασθενή στον ιατρό υποδοχής ο οποίος και τον παραπέμπει εκδίδοντας σχετικό παραπεμπτικό  με τον χαρακτηρισμό « ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» στον αρμόδιο ιατρό ειδικότητας. Αυτονόητο είναι , ο εν λόγω ασθενής θα εξετασθεί παρακάμπτοντας την σχετική σειρά προτεραιότητας.

 

Τελευταία τροποποίηση στιςΚυριακή, 11 Σεπτέμβριος 2016 08:17