ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ -
Εκτύπωση αυτής της σελίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

To Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές έχει εκδοθεί και έιναι διαθέσιμο ΕΔΩ.
΄Οσον αφορά την υγειονομική εξέταση των υποψηφίων  απο την επιτροπή κατάταξης Αθηνών θα πραγματοποιηθεί από την 03-07-2016(ημέρα Κυριακή) έως την 08-07-2016(ημέρα Παρασκευή)  και απο ώρα 07:30 έως πέρατος καθ΄εκάστην.
Οι υποψήφιοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς την ψυχοτεχνική εξέταση την 02-07-­2016 (πρώτη ημέρα) στις Ψυχοτεχνικές Επιτροπές, θα παρουσιασθούν την 03-07­-2016 ημέρα Κυριακή (δεύτερη ημέρα) για υγειονομικές εξετάσεις όπως περιγράφεται στο Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων.
Οι υποψήφιοι για τις υγειονομικές εξετάσεις, που πρόκειται να διενεργηθούν από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή Κατάταξης Αθηνών, να προσέρχονται για εξέταση, στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153 Πετράλωνα, και ώρα 07:30.Η επιτροπή Κατάταξης θα συνεδριάζει στο πρώτο υπόγειο του οικήματος γραφείο - 011.
Για την εύρυθμη και αποτελεσματική διεξαγωγή των υγειονομικών εξετάσεων η υπηρεσία μας έχει ορίσει αρμόδιους Αστυνομικούς οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι για το προσκλητήριο - ταυτοπροσωπία των υποψηφίων ,τον έλεγχο των δελτίων υγειονομικής εξέτασης και των λοιπών επισυναπτόμενων δικαιολογητικών (ιατρικές εξετάσεις) για την εγκυρότητα και ορθότητα αυτών πριν απο την εξέταση τους απο την Επιτροπή Κατάταξης. Επιπλέον θα γίνει σχετική ομαδοποίηση των υποψηφίων για την οργανωμένη  διακίνηση  τους στους χώρους της υπηρεσίας μας.
Για τον παραπάνω σκόπο παρακαλούμε όπως οι υποψηφιοι συνεργαστούν απόλυτα και ακολουθήσουν τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικό της υπηρεσίας μας.

  • Επιπλέον, οι υποψήφιοι κατά τη διαδικασία των προκαταρκτικών εξετάσεων, οφείλουν να φέρουν μαζί τους απαραιτήτως κάθε ημέρα εξέτασης, το δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνονται δεκτοί για εξέταση.
  • Κατά την υγειονομική τους εξέταση, θα φέρουν το δελτίο υγειονομικής εξέτασης, συμπληρωμένο για όλες τις ειδικότητες που αναφέρονται σ’ αυτό και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής των γνωματευόντων ιατρών, από τη Γραμματεία του Νοσοκομείου, εφόσον διενεργήθηκαν εξετάσεις σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα Ν.Π.Δ.Δ. Επιπλέον, θα προσκομίζουν, μαζί με το δελτίο, τις εργαστηριακές εξετάσεις, εσώκλειστες σε φάκελο (στο εξωτερικό του οποίου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό του) και την ακτινογραφία θώρακος. Εφόσον δεν είναι δυνατή η εκτύπωση κάποιων εξετάσεων (όπως της ακτινογραφίας), μπορούν να προσκομιστούν σε ηλεκτρονική μορφή (CD), επί του οποίου επικολλάται από το Νοσηλευτικό Ίδρυμα αυτοκόλλητο με τα στοιχεία του υποψηφίου και την ημερομηνία εξέτασης.
  • Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. απεργία μεταφορικών μέσων, αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λ.π., το οποίο οφείλει να αποδείξει αποκλειστικά ο ενδιαφερόμενος ενώπιον της Επιτροπής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών.
    Για Περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στην διαδικασία της  υγειονομικής εξέτασης δυνασθε να επικοινωνείτε με τα τηλ.210 3482346,2103482348 (Γραμματεία Κεντρικού Ιατρείου Αθηνών)
    Καλή επιτυχία σε όλους τους υποψηφίους.